Preventívne prehliadky objednávame v pondelky dopoludnia - telefonicky!

Akútne objednávanie sa otvára 7 dní vopred o 5:00hod - len pre zmluvné pacientky.

Pri vstupe do ambulancie je nutné sa prezuť a vydezinfikovať si ruky.

22.9.2023 - neordinujeme - vzdelávanie na kongrese VitaNova

 

 

 

 

 

 

Ochrana osobných údajov


VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 


Spoločnosť Gynekologické centrum Aevitas, IČO: 46895914, so sídlom: Rázusova 24, 949 01 Nitra ako prevádzkovateľ internetovej stránky https://www.gynekologianitra.sk/ a internetového obchodu v rámci nej vyhlasuje, že zbiera, spracováva a uchováva nasledovné:

Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktná e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

Účel spracúvania: plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa ako dodávateľa plužby voči dotknutej osobe ako odberateľovi primárne za účelom rezervácie termínov vyšetrení, prípadne informovaní o zmenách a podobne.

Právny základ spracúvania: zmluva uzatvorená medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou v rámci internetovej stránky.

Doba uchovávania: doba nevyhnutná na výkon práv a plnenie povinností prevádzkovateľa z  zmluvy a plnenie povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov a následne povinnosti archivácie.

Prevádzkovateľ oboznamuje dotknuté osoby s tým, že súčasťou prevádzky internetovej stránky sú služby tretích osôb Google Analytics a Google Search console slúžiace prevádzkovateľovi na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom internetovej stránky, vo vzťahu ku ktorým prevádzkovateľ nezhromažďuje a neuchováva osobné údaje.

Prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailovej adresy: aevitas@gynekologianitra.sk dotknutej osobe na základe jej žiadosti:

- poskytne podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom a prípadnými sprostredkovateľmi;

- poskytne informáciu o rozsahu spracúvaných údajov o dotknutej osobe a umožní mu prístup k týmto údajom;

- vyhovie uplatnenému právu dotknutej osoby na opravu osobných údajov, na ich prenosnosť a na ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania v rozsahu, v akom to bude zlučiteľné s účelom ich spracúvania.

 

Žiadosť o odstránenie osobných údajov

* :
* :
Žiadam o odstránenie osobných údajov* :